بیمه ماشین سنگین

شخص ثالث

آیا خسارت به راننده که گواهی نامه نداره پرداخت میشه؟

  طبق قوانین مجازات اسلامی ماده۷۳۲ ماده ۲۶ تمامی راکبین(راننده ) وسائل نقلیه موتوری ، باید گواهی نامه متناسب با وسیله نقلیه خود را داشته باشند در غیر این صورت به شش ماه تادو سال حبس و پرداخت جرائم نقدی مجازات خواهند شد. اگه راننده

بیمه عمر یا تکمیلی؟

بیمه عمر و بیمه تکمیلی چه تفاوتی با هم دارند؟

با توجه به افزایش هزینه‌های درمانی، یکی از دغدغه‌هایی که بسیاری از افراد با آن درگیر هستند، داشتن یک بیمه درمانی مناسب است تا در شرایط بیماری از آن‌ها حمایت مالی کند. همچنین از آنجایی که بخش زیادی از مردم اطلاعات کافی در مورد رشته‌های بیمه ندارند،

بیمه آتش سوزی مغازه

خرید بیمه آتش سوزی مغازه

خرید آنلاین بیمه نرخ گیری بیمه شخص ثالث نرخ گیری بیمه بدنه نرخ گیری بیمه موتور نرخ گیری بیمه آتش سوزی بیمه آتش سوزی مغازه و کسب و کارهای کوچک در کسب و کارهای کوچک نظیر مغازه ها و خورده فروشی ها که سرمایه شان

بیمه ماشین سنگین

بیمه ماشین سنگین

خرید آنلاین بیمه نرخ گیری بیمه شخص ثالث نرخ گیری بیمه بدنه نرخ گیری بیمه موتور نرخ گیری بیمه آتش سوزی بیمه ماشین سنگین در بیمه ماشین سنگین یا همان خودروهای بارکش میزان تناژ یا ظرفیت خودرو در تعیین مقدار حق بیمه اثر مستقیم دارد.

بیمه ماشین سنگین

در بیمه ماشین سنگین یا همان خودروهای بارکش میزان تناژ یا ظرفیت خودرو در تعیین مقدار حق بیمه اثر مستقیم دارد.

همانطور که در جدول زیر میبینید قیمت بیمه شخص ثالث پایه برای خودرو های  بارکش تا یک تن، بیشتر از یک تن و تا ظرفیت سه تن، بیش از ۳ تن و تا پنج تن، بیشتر از پنج تن و تا ۱۰ تن، بیش از ۱۰ تن و تا بیست تن، بیش از بیست تن متفاوت است.

بیمه ماشین سنگین

محاسبه حق بیمه ماشین سنگین

حق بیمه ماشین سنگین (شخص ثالث)  و میزان پوشش های جانی و مالی آن بر اساس دیه یک انسان در ماه حرام است. هر ساله قوه قضاییه مبلغ مشخصی را به عنوان دیه کامل در ماه های حرام مشخص می کند. در سال ۹۸ دیه یکی انسان مسلمان در ماه حرام ۴۴۰ میلیون تومان و در ماههای          دیگر ۳۳۰ میلیون است .در تقویم چهار ماه حرام وجود دارد که عبارتند از : ذیحجه، ذیقعده، محرم، رجب این به این معنی است که اگر فوت علت حادثه رانندگی در یکی از این ماه های حرام رخ دهد مقدار دیه قابل پرداخت ۴۴۰ میلیون تومان است و در بقیه ماه ها ۳۳۰ میلیون خواهد بود که معادل هفتاد و پنج درصد دیه کامل در ماه حرام است حداقل پوشش مالی هم در سال ۹۸، مبلغ ۱۱ میلیون تومان مقرر شده است. که معادل دو و نیم درصد دیه کامل در ماه‌های حرام است. شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق این مبلغ حق بیمه شرکت های بیمه گر ابلاغ کرده و تعیین کند که این مقدار حق بیمه حق بیمه پایه است.

 مبلغ زیر حق بیمه ماشین  سنگین (بارکش ) بالای بیست تن است با  نه درصد مالیات بر ارزش افزوده:

۰
تومان
بیمه ماشین سنگین

انواع خودور بارکش

 

خودرو بارکش چیست

هر نوع خودرویی که برای حمل بار ساخته شده است ، و دارای انواع زیر است :

ﮐﺎﻣﯿﻮن

وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری ﺑﺎری ﮐﻪﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎرﮔﯿﺮ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪﮐﺸﻨﺪه ﻣﺘﺼـﻞ اﺳﺖ.

ﮐﺎﻣﯿﻮن اﺗﺎق دار

ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔﺎع دﯾﻮاره ﻣﻘﺎوم اﺗﺎق ﺑﺎر آن از ﮐﻒ اتاق ۱/۵ ﻣﺘـﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻟﺒﻪ دار

ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔـﺎع دﯾـﻮاره ﻣﻘـﺎوم اﺗـﺎق ﺑـﺎر آن از ﮐـﻒ اتاق ۸۰ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺗﯿﻐﻪ دار

ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎر آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﯿﻐﻪ ای ﻃﻮﻟﯽ ﺑـﻪ دو ﻧﯿﻤـﻪ ﻣﺴـﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺪه .

 

ﮐﻔﯽ ﮐﺎﻣﯿﻮن 

ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎر آن دﯾﻮاره ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺳﻘﻒ دار(ﻣﺴﻘﻒ)

ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽﮐـﻪ ﻗﺴـﻤﺖ ﺑـﺎر آن ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺤﻔﻈـﻪ ﺳﺮﭘﻮﺷـﯿﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺎﻣﯿﻮن ﯾﺨﭽﺎل دار

ﮐﺎﻣﯿﻮنﺳﻘﻒ داری ﮐﻪ ﻗﺴـﻤﺖ ﺑـﺎر آن دارای ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﺳـﺮد ﮐﻨﻨـﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺗﺎﻧﮑﺮ(ﺑﺎری ﻣﺨﺰﻧﯽ)

ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎر آن ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺨـﺰن ﺑﺴـﺘﻪ و ﺑـﺮای ﺣﻤﻞ اﻧﻮاع ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺑﻮﻧﮑﺮ

ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑـﺎر آن ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺨـﺰن ﺑﺴـﺘﻪ و ﺑـﺮای ﺣﻤـﻞ اﻧـﻮاع ﺟﺎﻣﺪات ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮ (ﻓﻠﻪ ) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه .

ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ(ﻣﯿﮑﺴﺮ)

ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎر آن ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺨـﺰن ﺑﺴـﺘﻪ و دارای دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺎﻣﯿﻮن ﮐﻤﭙﺮﺳﯽ

ﮐﺎﻣﯿﻮن اﺗﺎق داری ﮐﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺎر آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ﮐﻤﭙـﺮس اﻧﺠـﺎم  ﻣﯽ ﺷﻮد.

مشاوره انواع بیمه تماس با ۹۱۰۰۶۴۸۰