جدول توانگری مالی شرکت های بیمه در سال ۹۹

بیمه مرکزی گزارش جدیدی از وضعیت فعلی توانگری مالی شرکت های بیمه ارائه کرد: