محاسبه قیمت شخص ثالث

نحوه محاسبه نرخ بیمه شخص ثالث

محاسبه نرخ حق بیمه

این محاسبه به صورت پلکانی انجام می شود بنابراین ترتیب اولویت انجام محاسبات مهم هست و باید به ترتیب زیر انجام شود:

  • محاسبه حق بیمه پایه+مازاد مالی+مازاد جانی+سرنشین(مازاد جانی در حال حاضر برای همه بیمه ها صفر است زیرا تعهد جانی ۳۶۰ میلیونی در اکثر شرکت ها غیر قابل تغییر است.)
  • افزودن درصد کهنگی(درصورت وجود)
  • افزودن درصد تشدید خطر(درصورت وجود)
  • کسر تخفیف عدم خسارت
  • جمع و تفریق مقادیر بدست آمده از بند ۱ تا ۴
  • افزودن مالیات
  • کسر تخفیف نقدی
  • افزودن جریمه صندوق

محاسبه حق بیمه پایه+مازاد مالی+مازاد جانی+سرنشین:


– محاسبه حق بیمه پایه:

جدول دیه ها:

 دقت کنین که مقادیر این جدول هر سال تغییر می کنه

جدول دیه(نرخ سال۹۸)(ریال)

پوشش مالی

۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

تعهدات بدنی(دیه)

۳٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

تعهدات سرنشین

۲٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

جدول حق بیمه پایه سال۹۸ برای گروه های مختلف خودرو:

جدول حق بیمه ثالث

حال با توجه به نوع خودور خودتون حق بیمه پایه رو انتخاب کنین.

محاسبه بیمه شخص ثالث