قبل از وقوع حادثه آتش سوزی چه باید کرد ؟   1-    اقدامات ایمنی  و توصیه های ایمنی ارائه شده توسط کارشناس بیمهرو جدی بگیرین و در اجرای اونا کوشا باشین 2-    از صحتعملکرد کپسولهای آتش نشانی مطمئن شین 3-    به کارکنانخود نحوه عملکرد کپسولها و اصول ایمنی رو...