مواقعی که بیمه عمر واقعا کمک میکنه سرپرستی خانواده اگر کودک، همسر، خواهر، پدر یا مادرتون به شما و درآمدتون وابسته هستن، شما  باید بیمه عمر داشته باشین تا آسودگی خاطر شما و خانواده تان روزهای بدون شما در کنار خانواده تأمین شه. دوران بازنشستگی  اگر به دنبال دریافت...