معرفی بیمه مسئولیت پزشکان

پزشکان هم مثل سایر حرفه های موجود در جامعه در معرض اشتباهات حرفه ای همچون اشتباه درتشخیص ، تجویز دارو و درمان بیمار قرار دارن و از آنجائیکه پزشکان به طور مستقیم با سلامتی و جان انسانها در ارتباط هستن معمولا خطاهای این عزیزان آثار و پیامدهای بسیار ناگواری به همراه داره بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان نقش مهمی در ایجاد امنیت شغلی و کاهش استرس شغلی جامعه پزشکی داره.